• 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Categorieën

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Zanter Hogedrukreinigers ( onderdeel van 1001vlaggen BV)
Dukdalf 13

9206 BE Drachten
T. +31 (0)6 54942593
E.
info@zanter.nl
I. www.zanter.nl
KvK.85027057
BTW. NL 8634 777 56 B01

1.Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Verkoper": Zanter en de daaraan verbonden webshops.
- "Afnemer": de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht geeft of heeft gegeven tot de levering van producten, diensten of het
verrichten van werkzaamheden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper gedane aanbiedingen en alle tussen Verkoper en haar Afnemers te sluiten
overeenkomsten, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Uitsluiting en precedentwerking
Wanneer door Verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat
dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nooit enig recht doen gelden op grond van
het feit dat Verkoper deze voorwaarden soepel toepast.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen, mits anders vermeld. Een
overeenkomst tussen Verkoper en een Afnemer komt eerst tot stand nadat Verkoper de bestelling of opdracht van Afnemer en eventuele
bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel door Verkoper met verzending van de te leveren producten is gestart.
3.2 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van Afnemer en de schriftelijke- of e-mailbevestiging van Verkoper is uitsluitend deze bevestiging
bindend.
3.3 Verkoper is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk
oordeel van Verkoper, de financiële toestand van Afnemer daartoe aanleiding geeft; onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding
indien daartoe termen zijn, en zonder dat Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
3.4 Voor alle vermeldingen geldt een voorbehoud voor prijs- en modelwijzigingen, en druk- en typefouten.
4. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Verkoper, of tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen Afnemer en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.
5. Levertijd
Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Verkoper geen fatale termijn. Bij bestellingen via
de webshop van Verkoper, bedraagt de levertijd maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de
Afnemer hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal Afnemer tevens de mogelijkheid worden geboden om de overeenkomst te ontbinden.
Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen veertien (14) dagen teruggestort op een door Afnemer aan te geven rekeningnummer.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd kan de Afnemer tegenover Verkoper geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding
6. Recht van retour
6.1 Voor bestellingen die via de webshop van Verkoper geschieden, geldt een retourperiode van 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde,
tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren indien wordt voldaan aan
de volgende voorwaarden:
a. Het geleverde is niet gebruikt, beschadigd en/of gemonteerd geweest en moet in staat van nieuw verkeren.
b. Het geretourneerde dient van de originele verpakking voorzien te zijn.
6.2 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk, bij voorkeur per email, aan Verkoper te worden meegedeeld.
a. Een dienst waarmee Verkoper, met instemming van de Afnemer, is begonnen, kan niet geannuleerd worden.
6.3 Het recht van retour geldt niet voor goederen die speciaal voor Afnemer zijn besteld of vervaardigd
6.4 De kosten voor het retour sturen van het geleverde zijn voor rekening van Afnemer. Ook aan Verkoper doorberekende kosten als gevolg van
door Afnemer gedane internetbetalingen, die samen hangen met het geretourneerde, zijn voor rekening van Afnemer
6.5 Na ontvangst van het geretourneerde zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen
teruggestort op een door Afnemer aan te geven rekeningnummer, onder aftrek van eventueel door Verkoper gemaakte kosten.
7. Afname, transport, lossing
7.1 Verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Verkoper geschiedt, is de Afnemer verplicht te zorgen voor de redelijkerwijs
snelst mogelijke lossing van het transportmiddel nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.
7.3 Niet nakomen door Afnemer van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft Verkoper het recht de zaken voor rekening
en risico van Afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan Afnemer in rekening te brengen zonder dat
Afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.
8. Prijs
8.1 Alle prijzen zijn in euro's, strikt netto en exclusief BTW.
8.2 Actieprijzen gelden alleen gedurende de looptijd van de betreffende actie, én zolang de voorraad strekt.
9. Betaling en incassokosten
9.1 Tenzij anders is overeengekomen zal de Afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen.
9.2 Indien Afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan, is Afnemer,
zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
9.3 Gedurende de periode dat Afnemer in verzuim is, als in het vorige lid bedoeld, is Afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is
gebleven, gelijk aan de wettelijke rente.
9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door Afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder
inbegrepen, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.
9.5 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke
datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment dat Afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met
betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschietingen in de
nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft Afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen
gebruik aan te wenden.
10.2 Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen. De
Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te
stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.3 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten of media dienen door een ieder volledig en
onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
10.4 Verkoper, of een door Verkoper aangewezen derde, is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan
de Afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Verkoper, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze
zich bevinden in het geval dat:
a. Afnemer langer 2 maanden in verzuim verkeert;
b. Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
c. Beslag wordt gelegd op een of meerdere eigendommen van Afnemer;
10.5 Ingeval van terugname van zaken welke door Verkoper zijn geleverd wordt de koopprijs aan de Afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25%
daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.
11. Kwaliteit en garantie
11.1 Reclames ten aanzien van de geleverde zaken dienen door Afnemer binnen 7 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Verkoper
ingediend te worden. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden
tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
11.2 Verkoper staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de geleverde zaken. Verkoper staat alleen in voor de
specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen en normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Verkoper
garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan Afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor
verwezenlijking van het doel waarvoor Afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. Verkoper aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor, door of namens Verkoper verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.
Verkoper is dan ook niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade ontstaan door het gebruik van door Verkoper geleverde artikelen.
11.3 Voor zover een klacht van Afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake het geleverde gegrond is, zal Verkoper,
naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.
11.4 Verkoper is op geen enkel andere wijze dan in het vorige lid bedoelde aansprakelijk voor de door Afnemer, in welke vorm dan ook geldende
schade, voor zover niet in strijd met enig geldende dwingende rechtelijke bepaling.
11.4 Indien overeengekomen strekt tot levering van zaken welke Verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van
Verkoper beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk tegenover Verkoper aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die
derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor Afnemer gunstiger is dan
toepassing van het in de vorige lid gestelde.
12. Niet toerekenbare tekortkomingen, overmacht
Verkoper is bevoegd de overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer ontbonden te verklaren dan wel de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van
de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:
a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in
redelijkheid niet aan Verkoper toe te rekenen omstandigheden;
b. Vertraagde of te late toelevering door toedoen van de leverancier(s) van Verkoper;
c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van
Verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan Verkoper zijn
toe in rekenen.
13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op alle geschillen tussen Verkoper en Afnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de voorwaarden, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming
van de rechtsbetrekking met Afnemer.
14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Zanter Hogedrukreinigers

Dukdalf 13
9206 BE Drachten
T. +31 (0)6 54 94 25 93
KvK.85027057
BTW. NL8634 777 56 B01

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Accepteer geselecteerde cookies